Shows

14 00
M.I.R. 277

ViVi Maison | KUDRINA | LYALYA

SUMARA SM | Popov Fur| Volskaya atelier

15 00
TATA POLINA & DIMA KAMMA
15 30
PRESENTATION | ASADULLINA
16 00
Те Амо Couture
17 00
GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN (Germany)
18 00
National Design Institute
18 30
MUSIC SET | MRID
19 00
GLOBAL TALENTS: MLTV CLOTHING (Sweden)
19 30
HUMARIFF (United Arab Emirates)
20 00
DIANA ARNO (Estonia)
20 30
PRESENTATION | Robot Fedor Style by Alpha Robotics Venture
21 00
YASYA MINOCHKINA
21 00
Alexander Arutyunov
ELECTRODEPO (Krasnaya Presnya, 3 str.1, Hodynskaya st.)
21 30
MUSIC SET | Cream Soda
22 00
N. LEGENDA
Go to